Erhvervsministeriet: Nye regler giver ikke mere arbejde til bestyrelser

Det skal ikke blive en ekstra byrde for dem, der melder sig til at deltage i bestyrelsesarbejdet i en andelsforening, at der ifølge den politiske aftale om sektoren kommer en paragraf om bestyrelsens pligter.  Paragraffen skal blot ”præcisere de opgaver, som bestyrelsen allerede i dag skal varetage som led i den daglige drift af andelsboligforeninger, og det ansvar, der påhviler bestyrelsen i den forbindelse.”

Det oplyser Erhvervsministeriets pressefunktion i en mail til Min-andelsbolig.dk.

Når ministeriet skal formulere paragraffen, tager den udgangspunkt i det forslag, der i maj måned kom fra ”Arbejdsgruppe om ansvarlig drift af andelsboligforeninger.” Arbejdsgruppen foreslog denne formulering:

Stk. 1: I andelsboligforeninger skal bestyrelsen varetage den daglige ledelse af foreningen, udføre generalforsamlingens beslutninger og påse: at bogføringen og regnskabsforelæggelsen foregår på en måde, der efter andelsboligforeningens forhold er tilfredsstillende, at bestyrelsen løbende fra administrator/kasserer, modtager orientering om andels-boligforeningens finansielle forhold, at administrator udøver sit hverv på behørig måde, at andelshaverne modtager orientering om foreningens forhold, når der er behov herfor, at ejendommen vedligeholdes forsvarligt i overensstemmelse med foreningens budgetter, og generalforsamlingens beslutninger, og at der til enhver tid sker en vurdering af den økonomiske situation, herunder af foreningens likviditet og af udviklingen i egenkapital og andelspriser med henblik på at sikre, at foreningen har det nødvendige kapitalgrundlag.

Et par andre punkter i den politiske aftale kunne også umiddelbart tyde på mere arbejde og besvær til bestyrelsen. Det gælder således pligten til at udarbejde et skema med nøgletal i forbindelse med generalforsamlingen. Det er nævnt, at nogle bestemte nøgletal skal stå på skemaets forside. Der må altså være flere sider, og det kunne antyde, at det er en ganske mange nøgletal, bestyrelsen skal samle sammen.

Men, oplyser ministeriet, ”det forventes, at de fleste af tallene i det nye nøgletalsskema vil være tilstede i nøgleoplysningsskemaet, som en andelsboligforening i forvejen skal udarbejde, hvis de har en andelsbolig til salg.”

Endelig bliver der indført en såkaldt generalklausul, der gør visse beslutninger på generalforsamlingen ugyldige. Generalklausulen ”skal forhindre, at der på en generalforsamling træffes beslutninger, som kan skaffe visse andelshavere eller andre en utilbørlig fordel på andre andelshavers eller andelsboligforeningens bekostning.”

Det er pointeret i aftalen, at det ikke handler om, at et flertal ikke må sætte sin vilje igennem og igangsætte et dyrt forbedringsarbejde, der for eksempel kan bestå i at sætte altaner op eller at installere elevatorer. I stedet handler det, ifølge Erhvervsministeriet, om, at flertallet ikke uden saglig grund må beslutte, at et eller flere medlemmer kan slippe billigere end de andre medlemmer.

Og mon ikke det også i forvejen er den eksisterende retstilstand, og vil vedblive at være det, lovændring eller ej.

 

Billedet er fra A/B Aastrupvej 53 i Haderslev.

Tilmeld Nyhedsbrev